Bài tập của Câu lạc bộ Nghệ thuật

 

  

Câu lạc bộ Nghệ thuật

Hàng tuần, trẻ sẽ được học 1 giờ Mỹ thuật nâng cao tại Câu lạc bộ Nghệ thuật của trường do họa sĩ, giảng viên Mỹ thuật đảm nhiệm. 

Học phí đã bao gồm trong học phí hàng tháng.